STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„WESOŁE NUTKI" W KNUROWIE

Nadany przez organ prowadzący - Annę Dziublińską

l POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Przedszkole „Wesołe Nutki" zwanym dalej „przedszkolem" jest przedszkolem niepublicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4.

3. Osobą prowadzącą przedszkole jest Anna Dziublińska.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

Niepubliczne Przedszkole
„Wesołe Nutki"
44-193 Knurów
ul. Sztygarska 4.

NIP 969-026-16-44 REGON 243054915

§ 2.

Podstawą działania przedszkola jest:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jed. Dz. U. z 2004., Nr 256, póz.
2572 z późniejszymi zmianami).

2. Akt założycielski.

3. Niniejszy statut.

§ 3.

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez właściciela przedszkola tj. Annę Dziublińską

w porozumieniu z rodzicami dzieci.

3. Przedszkole pracuje w godzinach 6.00 do 17.00 (17.00-19.00 za dodatkową opłatą) w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty przedszkole może być czynne na wcześniejsze
zgłoszenie powyżej 5 rodziców za dodatkowa opłatą).

§ 4.

1. Podstawą działalności przedszkola jest ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst
jed. Dz. U. 76 poz.694 z późniejszymi zmianami).

2. Działalność przedszkola finansowana jest przez:

2.1 Gminę Knurów:

2.2 Rodziców w formie stałych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce w jednostkach budżetowych

i przeznaczone są na działalność statutową przedszkola.

§ 5.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 • Opłata stała nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku ciągłej nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie cały miesiąc kalendarzowy (choroba, okres wakacyjny) czesne wynosi 1/3 stawki.
 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki ustalane są dwa razy w roku przez osobę prowadzącą przedszkole.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości zależnej od poniesionych kosztów za wyżywienie dziecka za każdy dzień nieobecności.
 3. W pierwszym miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu opłata stała i za wyżywienie pobierane są z góry. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu każdego miesiąca, a naliczaną opłatę za następny miesiąc pomniejsza się o przysługujący odpis.
 4. Od dnia l września 20014r. obowiązuje dodatkowa jednorazowa opłata, tzw. „Wpisowe" w wysokości
  50 zł, płatna przez rodziców na rzecz Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki" przy zapisywaniu każdego dziecka na kolejny rok szkolny, które przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych oraz modernizację wyposażenia.
 5. Czesne jest płatne przelewem na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca,
 6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
 7. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.
 8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości dzieci.
 9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 10. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

II. CELE l ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6.

l. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na :

1.1 Wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

1.2 Umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej,

1.3 Sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

1.4 Współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,

1.5 Bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej,
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkolne realizuje w ramach następujących obszarach edukacyjnych:

2.1 Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym
środowisku,

2.2 Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

2.3 Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

2.4 Rozwijanie wrażliwości moralnej,

2.5 Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w
dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, kulturowym i technicznym,

2.6 Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć,

2.7 Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni,

2.8 Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania

i zachowań prozdrowotnych.

3. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

5. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

6. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie dziecka mające na celu
stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności

do podjęcia nauki w szkole prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

7. Szczegółową organizację prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie
dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

8. Szczegółowe zasady i harmonogram pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
będą każdorazowo ustalane w zarządzeniu dyrektora przedszkola.

§ 7.

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego, zgodnego z podstawą programową.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju
placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany

do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8.

 • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań
 • Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci
  uchwalany co roku przez organ prowadzący.

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:

1.1 Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

1.2 Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym jak

i psychicznym,

1.3 Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

1.4 Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami
specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 9.

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1.1 Jednego nauczyciela w przypadku 8-godzinnego czasu pracy.

1.2 Dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 8-godzinnego czasu pracy.

2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej

skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 10.

1. Organami przedszkola są:

1.1 Dyrektor przedszkola,

1.2 Rada Pedagogiczna,

2. Dyrektor przedszkola i Rada Pedagogiczna uchwalają regulaminy swojej działalności, które
nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 11.

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.
Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych tam nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

2. Zadania dyrektora są następujące:

2.1 Kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie na zewnątrz,

2.2 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

2.3 Koordynowanie opieki nad dziećmi,

2.4 Opracowywanie badania kompetencji pracy przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb,
ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

2.5 Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie badania kompetencji pracy przedszkola,

2.6 Przekazanie raportu kompetencji pracy przedszkola Radzie Pedagogicznej,

2.7 Opracowywanie programu rozwoju przedszkola wspólnie z Rada Pedagogiczną z
wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy przedszkola,

2.8 Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny pracy, według zasad
określonych w odrębnych przepisach,

3. Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich
prawidłowe wykorzystanie,

3.1 Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie

z odpowiednimi przepisami,

3.2 Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

3.3 Współpraca z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

3.4 Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych
pracowników przedszkola,

3.5 Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku
szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

3.6 Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
Pracy, Karty Nauczyciela, bhp i ppoż.,

3.7 Stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju,

3.8 Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 12.

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
zatwierdzonego przez organ prowadzący.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

4.1 Uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

4.2 Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów własnych,

4.3 Ustalanie tygodniowo rozkładu zajęć w grupach,

4.4 Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. Rada pedagogiczna opiniuje:

5.1 Przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

5.2 Przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

5.3 Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac o zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych opiekuńczych,

6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej
2/3 liczby jej członków.

8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków

i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być
udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

9. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna

z prawem.

10. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności o którym mowa w § 10
pkt. 2.

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 13.

1. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin, w okresie wakacyjnym LIPIEC, SIERPIEŃ 10 godzin.

2. Czas pracy poszczególnych grup nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

3. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z 2 posiłków, jeżeli przebywają 5 godzin dziennie.
Powyżej 5 godzin pobytu dziennie dzieci korzystają z 3 posiłków.

3.1. Dzieci przebywają na terenie przedszkola zgodnie z deklaracją rodziców zawartą w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola,

3.2. Zmiany ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu można dokonać ostatniego dnia każdego miesiąca,

3.3. Dziecko nie może przebywać w przedszkolu w godzinach innych, niż te, które są podane w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola,

3.4. Wyjątek stanowią godziny, w których odbywają się zajęcia dodatkowe (rytmika, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski) opłacane przez rodziców.

4. Koszty wyżywienia dzieci w pełni pokrywane są przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

5. Opłata za przedszkole obejmuje:

5.1 Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie za każdy dzień pobytu dziecka

w przedszkolu,

5.2 Koszty przygotowania posiłku,

5.3 Koszty prowadzenia zajęć wykraczających ponad podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

6. Wysokość opłat może zostać zmieniona uchwałą organu prowadzącego dwa razy w roku.

7. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola oraz ich dzieci wnosząc opłatę

w wysokości ustalonej stawki.

§ 14.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych
wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

4. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

5.1 Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

5.2 Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

5.3 Ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne,
higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb

i zainteresowań dzieci.

8. Przedszkole jest wielooddziałowe.

9. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

9.1 Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

9.2 Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

9.3 Kuchnię,

9.4 Szatnię dla dzieci i personelu.

10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio
dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

11. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci
w ogródku.

§ 15.

 • Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, przy czym
  pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci :
  • Pięcioletnie i sześcioletnie mające obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia obowiązków szkolnych,
  • Obojga rodziców pracujących, zapisanych na więcej niż 5 godzin, rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola, dzieci rodziców samotnie wychowujących.

§ 16.

l. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1.1 Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

1.2 Nieobecności dziecka ponad miesiąc i niezgłaszanie tego faktu do przedszkola,

1.3 Nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego statutu.

V. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 17.

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do

przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
skończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej
obwodowe szkoły.

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w
szczególności:

3.1 Właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej,

3.2 Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3.3 Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

3.4 Poszanowania jego godności osobistej,

3.5 Poszanowania własności,

3.6 Opieki i ochrony,

3.7 Partnerskiej rozmowy na każdy temat,

3.8 Akceptacji jego osoby.

VI. RODZICE

§ 18.

l. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1.1 Przestrzeganie niniejszego statutu,

1.2 Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

1.3 Respektowanie uchwał organu prowadzącego przedszkole i rady pedagogicznej,

1.4 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców
osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

1.5 Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

1.6 Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 19.

l. Rodzice mają prawo do:

1.1 Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola

i planów pracy w danym oddziale,

1.2 Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

1.3 Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

1.4 Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa.

§ 20.

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać

na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i organu prowadzącego przedszkole.

§ 21.

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców

lub nauczycieli.

§ 22.

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1. Zebrania grupowe.

2. Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem.

3. Kąciki dla rodziców.

4. Zajęcia otwarte.

VII. NAUCYCIELE l INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 23.

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy

z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie

z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje
godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

3.1 Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym
programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

3.2 Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

3.3 Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

3.4 Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

3.5 Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu
poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

3.6 Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną i inna.

3.7 Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenie zawodowego.

3.8 Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń.

3.9 Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

3.10 Współdziałanie z rodzicami bądź prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania
dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań
wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego

w danym oddziale i uzyskiwaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

3.11 Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.12 Realizacja zleceń dyrektora i osób kontrolujących.

3.13 Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

3.14 Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

3.15 Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej
działalności placówki.

§ 24.

l. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt
z ich rodzicami w celu:

1.1 Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

1.2 Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

1.3 Włączenie ich w działalność przedszkola.
2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 25.

l. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:

1.1 W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

1.2 Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako
instytucji oświatowej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

1.3 Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala organ prowadzący.
2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 27.
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1. Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń.

2. Udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

3. Punkty dotyczące odpłatności za przedszkole dołączone są do kwestionariusza umowy

z rodzicami.

§ 28.

Regulaminy działalności uchwalone przez organ prowadzący nie mogą być sprzeczne

z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 29.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 30.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Data uchwalenia:Organ prowadzący: 31.08.2017


mgr Anna Dziublińska